Thứ ba, 19/05/2020 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Composer trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]

Trong hướng dẫn bắt đầu nhanh này, ta sẽ cài đặt Composer trên server Ubuntu 20.04.

Để có version chi tiết hơn của hướng dẫn này, với giải thích rõ hơn về từng bước, vui lòng tham khảo Cách cài đặt và sử dụng trình soạn thảo trên Ubuntu 20.04 .

Yêu cầu

Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần quyền truy cập vào server Ubuntu 20.04 với quyền là user sudo .

Bước 1 - Cài đặt Phụ thuộc

Bắt đầu bằng cách cập nhật cache ẩn trình quản lý gói của bạn và cài đặt các phần phụ thuộc , bao gồm php-cli :

  • sudo apt update
  • sudo apt install php-cli unzip

Bước 2 - Download và cài đặt Composer

Đảm bảo rằng bạn đang ở trong folder chính của bạn , sau đó truy xuất trình cài đặt Composer bằng curl :

  • cd ~
  • curl -sS https://getcomposer.org/installer -o composer-setup.php

Tiếp theo, ta sẽ xác minh trình cài đặt đã download trùng với hàm băm SHA-384 cho trình cài đặt mới nhất được tìm thấy trên trang Khóa / Chữ ký của composer .

Sử dụng curl , tìm nạp chữ ký mới nhất và lưu trữ nó trong một biến shell:

  • HASH=`curl -sS https://composer.github.io/installer.sig`

Bây giờ thực thi mã PHP sau để xác minh lệnh cài đặt có an toàn để chạy:

  • php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '$HASH') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

Bạn sẽ thấy kết quả sau:

Đầu ra
Installer verified 

Lưu ý : Nếu kết quả cho biết Installer corrupt , bạn cần lặp lại quá trình download và xác minh cho đến khi bạn có trình cài đặt được xác minh.

Lệnh sau sẽ download và cài đặt Composer dưới dạng một lệnh trên toàn hệ thống có tên là composer , trong /usr/local/bin :

  • sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Bạn sẽ thấy kết quả tương tự như sau:

Output
All settings correct for using Composer Downloading... Composer (version 1.10.5) successfully installed to: /usr/local/bin/composer Use it: php /usr/local/bin/composer

Để kiểm tra cài đặt của bạn, hãy chạy:

  • composer
Output
______ / ____/___ ____ ___ ____ ____ ________ _____ / / / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/ / /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__ ) __/ / \____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/ /_/ Composer version 1.10.5 2020-04-10 11:44:22 Usage: command [options] [arguments] Options: -h, --help Display this help message -q, --quiet Do not output any message -V, --version Display this application version --ansi Force ANSI output --no-ansi Disable ANSI output -n, --no-interaction Do not ask any interactive question --profile Display timing and memory usage information --no-plugins Whether to disable plugins. -d, --working-dir=WORKING-DIR If specified, use the given directory as working directory. --no-cache Prevent use of the cache -v|vv|vvv, --verbose Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug ...

Điều này xác minh Composer đã được cài đặt thành công trên hệ thống của bạn và khả dụng trên toàn hệ thống.

Dưới đây là các liên kết đến các hướng dẫn chi tiết hơn liên quan đến hướng dẫn này:


Tags:

Các tin liên quan

Cách cài đặt R trên Ubuntu 20.04 [Khởi động nhanh]
2020-05-19
Cách cài đặt và cấu hình Nextcloud trên Ubuntu 20.04
2020-05-18
Cách cài đặt và cấu hình Ansible trên Ubuntu 20.04
2020-05-15
Cách cài đặt R trên Ubuntu 18.04 [Khởi động nhanh]
2020-05-14
Cách thiết lập NFS Mount trên Ubuntu 20.04
2020-05-14
Cách cài đặt R trên Ubuntu 18.04
2020-05-14
Cách cài đặt R trên Ubuntu 20.04
2020-05-14
Cách cài đặt MariaDB trên Ubuntu 20.04
2020-05-12
Cách cài đặt MariaDB trên Ubuntu 18.04
2020-05-12
Cách cài đặt MariaDB trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
2020-05-12