Thứ sáu, 05/06/2020 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Git từ nguồn trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]

Hệ thống kiểm soát version giúp bạn cộng tác trong các dự án phát triển phần mềm. Git là một trong những hệ thống điều khiển version phổ biến nhất hiện nay.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt và cấu hình Git từ nguồn trên server Ubuntu 20.04. Để có version chi tiết hơn của hướng dẫn này, với các giải thích kỹ hơn về từng bước, vui lòng tham khảo Cách cài đặt Git trên Ubuntu 20.04 .

Bước 1 - Xác nhận cài đặt trước Git

Xác minh xem bạn có version Git hiện được cài đặt trên server hay không:

 • git --version

Nếu Git được cài đặt, bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như sau:

Output
git version 2.25.1

Cho dù bạn đã cài đặt Git hay chưa, bạn nên kiểm tra đảm bảo rằng bạn cài đặt version mới hơn trong quá trình này.

Bước 2 - Cập nhật và cài đặt các phụ thuộc

Tiếp theo, bạn cần cài đặt phần mềm mà Git phụ thuộc vào. Tất cả điều này đều có sẵn trong repository lưu trữ mặc định của Ubuntu, vì vậy ta có thể cập nhật index gói local của bạn và sau đó cài đặt các gói có liên quan.

 • sudo apt update
 • sudo apt install libz-dev libssl-dev libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext cmake gcc

Nhấn y để xác nhận nếu được yêu cầu . Các phần phụ thuộc cần thiết bây giờ sẽ được cài đặt.

Bước 3 - Cài đặt Tarball

Tạo một folder tạm thời để download Git tarball của ta và chuyển vào đó.

 • mkdir tmp
 • cd /tmp

Từ trang web của dự án Git , ta có thể chuyển đến danh sách tarball có sẵn tại https://mirrors.edge.kernel.org/pub/software/scm/git/ và download version bạn muốn. Tại thời điểm viết bài, version mới nhất là 2.26.2, vì vậy ta sẽ download version đó cho mục đích demo . Ta sẽ sử dụng curl và xuất file ta download git.tar.gz

 • curl -o git.tar.gz https://mirrors.edge.kernel.org/pub/software/scm/git/git-2.26.2.tar.gz

Bước 4 - Extract file nén và cài đặt gói

Extract file tarball đã nén:

 • tar -zxf git.tar.gz

Tiếp theo, chuyển vào folder Git mới:

 • cd git-*

Bây giờ, bạn có thể tạo gói và cài đặt nó bằng lệnh hai lệnh sau:

 • make prefix=/usr/local all
 • sudo make prefix=/usr/local install

Bây giờ, hãy thay thế quá trình shell để version Git ta vừa cài đặt sẽ được sử dụng:

 • exec bash

Bước 5 - Xác minh version mới của Git

Bạn có thể chắc chắn rằng cài đặt của bạn đã thành công bằng cách kiểm tra version .

 • git --version
Output
git version 2.26.2

Với Git được cài đặt thành công, bây giờ bạn có thể hoàn tất cài đặt của bạn .

Bước 6 - Cài đặt Git

Đến đây bạn đã cài đặt Git và để ngăn cảnh báo, bạn nên cấu hình nó bằng thông tin của bạn .

 • git config --global user.name "Your Name"
 • git config --global user.email "youremail@domain.com"

Nếu bạn cần chỉnh sửa file này, bạn có thể sử dụng editor văn bản như nano:

 • nano ~/.gitconfig
~ / .gitconfig nội dung
[user]  name = Your Name  email = youremail@domain.com 

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Git, hãy xem các bài viết và loạt bài sau:


Tags:

Các tin liên quan

Cách thiết lập trang web phát triển Jekyll trên Ubuntu 20.04
2020-06-05
Cách thiết lập trang web phát triển Jekyll trên Ubuntu 18.04
2020-06-05
Cách cài đặt Git trên Ubuntu 20.04
2020-05-29
Cách cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu 18.04
2020-05-28
Cách lấy chứng chỉ Let's Encrypt sử dụng xác thực DNS với acme-dns-certbot trên Ubuntu 18.04
2020-05-28
Cách cài đặt và bảo mật Grafana trên Ubuntu 20.04
2020-05-28
Cách cài đặt và cấu hình Postfix trên Ubuntu 20.04
2020-05-21
Cách cài đặt Composer trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
2020-05-19
Cách cài đặt R trên Ubuntu 20.04 [Khởi động nhanh]
2020-05-19
Cách cài đặt và cấu hình Nextcloud trên Ubuntu 20.04
2020-05-18