Thứ ba, 19/05/2020 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt R trên Ubuntu 20.04 [Khởi động nhanh]

Là một ngôn ngữ lập trình open-souce , R chuyên về tính toán thống kê và đồ họa. Trong hướng dẫn này, ta sẽ cài đặt R trên server Ubuntu 20.04.

Để có version chi tiết hơn của hướng dẫn này, với các giải thích kỹ hơn về từng bước, vui lòng tham khảo Cách cài đặt R trên Ubuntu 20.04 .

Bước 1 - Thêm khóa GPG

Đã đăng nhập vào server Ubuntu 20.04 của bạn với quyền là user không phải root có quyền sudo , hãy thêm khóa GPG liên quan.

  • sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys E298A3A825C0D65DFD57CBB651716619E084DAB9

Bước 2 - Thêm R Repository

  • sudo add-apt-repository 'deb https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu focal-cran40/'

Nếu bạn không sử dụng 20.04, hãy tìm repository có liên quan từ danh sách R Project Ubuntu , được đặt tên cho mỗi bản phát hành.

Bước 3 - Cập nhật danh sách gói

  • sudo apt update

Bước 4 - Cài đặt R

  • sudo apt install r-base

Bước 5 - Kiểm tra cài đặt

Khởi động shell tương tác của R với quyền là user root .

  • sudo -i R

Bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như sau:

Output
R version 4.0.0 (2020-04-24) -- "Arbor Day" Copyright (C) 2020 The R Foundation for Statistical Computing Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit) ... Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or 'help.start()' for an HTML browser interface to help. Type 'q()' to quit R. >

Điều này xác nhận ta đã cài đặt thành công R và nhập shell tương tác của nó.

Dưới đây là các liên kết đến các hướng dẫn chi tiết hơn có liên quan đến hướng dẫn này:


Tags:

Các tin liên quan

Cách cài đặt Composer trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
2020-05-19
Cách cài đặt và cấu hình Nextcloud trên Ubuntu 20.04
2020-05-18
Cách cài đặt và cấu hình Ansible trên Ubuntu 20.04
2020-05-15
Cách cài đặt R trên Ubuntu 18.04 [Khởi động nhanh]
2020-05-14
Cách thiết lập NFS Mount trên Ubuntu 20.04
2020-05-14
Cách cài đặt R trên Ubuntu 18.04
2020-05-14
Cách cài đặt R trên Ubuntu 20.04
2020-05-14
Cách cài đặt MariaDB trên Ubuntu 20.04
2020-05-12
Cách cài đặt MariaDB trên Ubuntu 18.04
2020-05-12
Cách cài đặt MariaDB trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
2020-05-12