Thứ năm, 14/05/2020 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt R trên Ubuntu 20.04

Là một ngôn ngữ lập trình open-souce , R được sử dụng rộng rãi để thực hiện phân tích dữ liệu và tính toán thống kê. Được hỗ trợ bởi R Foundation for Statistical Computing, nó là một ngôn ngữ ngày càng phổ biến và có thể mở rộng với một cộng đồng năng động. R cung cấp nhiều gói do user tạo cho các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể, giúp nó có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực.

Trong hướng dẫn này, ta sẽ cài đặt R và hướng dẫn cách thêm các gói từ Mạng lưu trữ R toàn diện (CRAN) chính thức .

Yêu cầu

Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần một server Ubuntu 20.04 với:

  • ít nhất 1GB RAM
  • user không phải root có quyền sudo

Để tìm hiểu cách đạt được cài đặt này, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt server ban đầu của ta .

Khi các yêu cầu này đã có, bạn đã sẵn sàng bắt đầu.

Bước 1 - Cài đặt R

Bởi vì R là một dự án chuyển động nhanh, version ổn định mới nhất không phải lúc nào cũng có sẵn từ repository của Ubuntu, vì vậy ta sẽ bắt đầu bằng cách thêm repository bên ngoài do CRAN duy trì.

Lưu ý: CRAN duy trì các kho trong mạng của họ, nhưng không phải tất cả các kho bên ngoài đều tin cậy . Đảm bảo chỉ cài đặt từ các nguồn tin cậy .

Đầu tiên hãy thêm khóa GPG có liên quan.

  • sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys E298A3A825C0D65DFD57CBB651716619E084DAB9

Khi ta chạy lệnh, ta sẽ nhận được kết quả sau:

Output
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.cul0ddtmN1/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys E298A3A825C0D65DFD57CBB651716619E084DAB9 gpg: key 51716619E084DAB9: public key "Michael Rutter <marutter@gmail.com>" imported gpg: Total number processed: 1 gpg: imported: 1

Khi ta có khóa tin cậy, ta có thể thêm repository .

Lưu ý nếu bạn không sử dụng 20.04, bạn có thể tìm thấy repository liên quan từ danh sách R Project Ubuntu , được đặt tên cho mỗi bản phát hành. Ubuntu 20.04 được gọi là Focal Fossa và version mới nhất của R là 4.0.0, do đó quy ước đặt tên của repository bên dưới - focal-cran40 .

  • sudo add-apt-repository 'deb https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu focal-cran40/'

Trong số kết quả hiển thị, bạn nên xác định các dòng tương tự như sau:

Output
... Get:7 https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu focal-cran40/ InRelease [3622 B] Get:8 https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu focal-cran40/ Packages [15.6 kB] ...

Bây giờ, ta cần chạy update sau khi này để bao gồm các file kê khai gói từ repository mới.

  • sudo apt update

Đảm bảo rằng một trong các dòng kết quả tương tự như sau:

Output
... Hit:5 https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu focal-cran40/ InRelease ...

Nếu dòng ở trên xuất hiện trong kết quả từ lệnh update , ta đã thêm repository thành công. Ta có thể chắc chắn rằng ta sẽ không vô tình cài đặt một version cũ hơn.

Đến đây, ta đã sẵn sàng cài đặt R bằng lệnh sau.

  • sudo apt install r-base

Nếu được yêu cầu xác nhận cài đặt, hãy nhấn y để tiếp tục.

Tại thời điểm viết bài, version ổn định mới nhất của R từ CRAN là 4.0.1, được hiển thị khi bạn khởi động R.

Vì ta đang có kế hoạch cài đặt một gói ví dụ cho mọi user trên hệ thống, ta sẽ bắt đầu R ở dạng root để các thư viện sẽ tự động có sẵn cho tất cả user . Ngoài ra, nếu bạn chạy lệnh R mà không có sudo , một thư viện cá nhân có thể được cài đặt cho user của bạn.

  • sudo -i R
Output
R version 4.0.0 (2020-04-24) -- "Arbor Day" Copyright (C) 2020 The R Foundation for Statistical Computing Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit) ... Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or 'help.start()' for an HTML browser interface to help. Type 'q()' to quit R. >

Điều này xác nhận ta đã cài đặt thành công R và nhập shell tương tác của nó.

Bước 2 - Cài đặt Gói R từ CRAN

Một phần sức mạnh của R là có sẵn rất nhiều gói bổ trợ. Với mục đích demo , ta sẽ cài đặt txtplot , một thư viện xuất ra các đồ thị ASCII bao gồm biểu đồ phân tán, biểu đồ đường, biểu đồ mật độ, biểu đồ acf và thanh:

  • install.packages('txtplot')

Lưu ý: Đầu ra sau đây cho biết nơi gói sẽ được cài đặt.

Output
... Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’ (as ‘lib’ is unspecified) ...

Đường dẫn trên toàn trang web này khả dụng vì ta đã chạy R dưới dạng root. Vị trí này sẽ cung cấp gói cho tất cả user .

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, ta có thể tải txtplot :

  • library('txtplot')

Nếu không có thông báo lỗi, thư viện đã tải thành công. Hãy thực hiện ngay bây giờ với một ví dụ minh họa một chức năng vẽ biểu đồ cơ bản với các nhãn trục. Dữ liệu ví dụ, được cung cấp bởi gói datasets của R, chứa tốc độ của ô tô và khoảng cách cần thiết để dừng lại dựa trên dữ liệu từ những năm 1920 :

  • txtplot(cars[,1], cars[,2], xlab = 'speed', ylab = 'distance')
Output
+----+-----------+------------+-----------+-----------+--+ 120 + * + | | d 100 + * + i | * * | s 80 + * * + t | * * * * | a 60 + * * * * * + n | * * * * * | c 40 + * * * * * * * + e | * * * * * * * | 20 + * * * * * + | * * * | 0 +----+-----------+------------+-----------+-----------+--+ 5 10 15 20 25 speed

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về txtplot , hãy sử dụng help(txtplot) từ bên trong trình thông dịch R.

Bất kỳ gói biên dịch trước nào cũng có thể được cài đặt từ CRAN với install.packages() . Để tìm hiểu thêm về những gì có sẵn, bạn có thể tìm danh sách các gói chính thức được sắp xếp theo tên thông qua danh sách Các gói CRAN Có sẵn theo tên .

Để thoát khỏi R, bạn có thể gõ q() . Bạn có thể nhấn n khi được yêu cầu , trừ khi bạn muốn lưu hình ảnh không gian làm việc.

Kết luận

Với R đã được cài đặt thành công trên server của bạn, bạn có thể quan tâm đến hướng dẫn cài đặt Server RStudio này để đưa IDE vào triển khai dựa trên server mà bạn vừa hoàn thành. Bạn cũng có thể học cách cài đặt server Sáng bóng để chuyển đổi mã R của bạn thành các trang web tương tác.

Để biết thêm thông tin về cách cài đặt gói R bằng cách tận dụng các công cụ khác nhau, bạn có thể đọc về cáchcài đặt trực tiếp từ GitHub, BitBucket hoặc các vị trí khác . Điều này sẽ cho phép bạn tận dụng lợi thế của công việc mới nhất từ cộng đồng đang hoạt động.


Tags:

Các tin liên quan

Cách cài đặt R trên Ubuntu 18.04 [Khởi động nhanh]
2020-05-14
Cách thiết lập NFS Mount trên Ubuntu 20.04
2020-05-14
Cách cài đặt R trên Ubuntu 18.04
2020-05-14
Cách cài đặt MariaDB trên Ubuntu 20.04
2020-05-12
Cách cài đặt MariaDB trên Ubuntu 18.04
2020-05-12
Cách cài đặt MariaDB trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
2020-05-12
Cách nâng cấp lên Ubuntu 20.04 Focal Fossa
2020-05-12
Cách cài đặt và cấu hình VNC trên Ubuntu 20.04
2020-05-11
Cách cài đặt và cấu hình VNC trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
2020-05-11
Cách cài đặt Node.js trên Ubuntu 20.04
2020-05-08