Thứ ba, 28/04/2020 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt web server Apache trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]

Server Apache HTTP là web server được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ, bao gồm các module có thể tải động, hỗ trợ phương tiện truyền thông mạnh mẽ và tích hợp rộng rãi với các phần mềm phổ biến khác.

Trong hướng dẫn này, ta sẽ giải thích cách cài đặt web server Apache trên server Ubuntu 20.04 của bạn. Để có version chi tiết hơn của hướng dẫn này, hãy tham khảo Cách cài đặt Server Web Apache trên Ubuntu 20.04 .

Yêu cầu

Trước khi bắt đầu hướng dẫn này, bạn nên có những điều sau:

 • Một server Ubuntu 20.04 và một regular user , không phải root có quyền sudo. Ngoài ra, bạn cần kích hoạt firewall cơ bản để chặn các cổng không cần thiết. Bạn có thể tìm hiểu cách cấu hình account regular user và cài đặt firewall cho server của bạn theo hướng dẫn Cài đặt Server Ban đầu cho Ubuntu 20.04 của ta .

Khi bạn có account , hãy đăng nhập với quyền user không phải root của bạn để bắt đầu.

Bước 1 - Cài đặt Apache

Apache có sẵn trong repository mặc định của Ubuntu, vì vậy bạn có thể cài đặt nó bằng các công cụ quản lý gói thông thường.

Cập nhật index gói local của bạn:

 • sudo apt update

Cài đặt gói apache2 :

 • sudo apt install apache2

Bước 2 - Điều chỉnh firewall

Kiểm tra các cấu hình ứng dụng ufw có sẵn:

 • sudo ufw app list
Output
Available applications: Apache Apache Full Apache Secure OpenSSH

Hãy bật cấu hình chặn tối đa mà vẫn cho phép lưu lượng bạn đã cấu hình , cho phép lưu lượng truy cập trên cổng 80 ( truy cập web bình thường, không được mã hóa):

 • sudo ufw allow 'Apache'

Xác minh thay đổi:

 • sudo ufw status
Output
Status: active To Action From -- ------ ---- OpenSSH ALLOW Anywhere Apache ALLOW Anywhere OpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6) Apache (v6) ALLOW Anywhere (v6)

Bước 3 - Kiểm tra Server Web của bạn

Kiểm tra với systemd init đảm bảo dịch vụ đang chạy bằng lệnh :

 • sudo systemctl status apache2
Output
apache2.service - The Apache HTTP Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese> Active: active (running) since Tue 2020-04-28 23:06:40 UTC; 56s ago Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/ Main PID: 13785 (apache2) Tasks: 55 (limit: 1137) Memory: 5.3M CGroup: /system.slice/apache2.service ├─13785 /usr/sbin/apache2 -k start ├─13787 /usr/sbin/apache2 -k start └─13788 /usr/sbin/apache2 -k start

Truy cập trang đích Apache mặc định để xác nhận phần mềm đang chạy đúng thông qua địa chỉ IP của bạn:

http://your_server_ip 

Bạn sẽ nhận được trang web Ubuntu 20.04 Apache mặc định:

Trang mặc định của Apache

Khi sử dụng web server Apache, bạn có thể sử dụng server ảo (tương tự như khối server trong Nginx) để đóng gói chi tiết cấu hình và lưu trữ nhiều domain từ một server duy nhất. Ta sẽ cài đặt một domain có tên your_domain , nhưng bạn nên thay thế domain này bằng domain của bạn . Để tìm hiểu thêm về cách cài đặt domain với DigitalOcean, vui lòng tham khảo Giới thiệu về DNS DigitalOcean của ta .

Tạo folder cho your_domain :

sudo mkdir /var/www/your_domain 

Chỉ định quyền sở hữu folder :

 • sudo chown -R $USER:$USER /var/www/your_domain

Các quyền root web của bạn nên được chính xác nếu bạn chưa sửa đổi của bạn unmask giá trị, nhưng bạn có thể chắc chắn rằng bằng lệnh :

 • sudo chmod -R 755 /var/www/your_domain

Tạo trang index.html mẫu bằng nano hoặc editor bạn quen dùng :

 • nano /var/www/your_domain/index.html

Bên trong, hãy thêm HTML mẫu sau:

/var/www/your_domain/index.html
<html>   <head>     <title>Welcome to Your_domain!</title>   </head>   <body>     <h1>Success! The your_domain virtual host is working!</h1>   </body> </html> 

Lưu file khi bạn hoàn tất.

Tạo một file server ảo mới tại /etc/apache2/sites-available/ your_domain .conf :

 • sudo nano /etc/apache2/sites-available/your_domain.conf

Dán vào đoạn cấu hình sau, được cập nhật cho folder và domain mới của ta :

/etc/apache2/sites-available/your_domain.conf
<VirtualHost *:80>   ServerAdmin webmaster@localhost   ServerName your_domain   ServerAlias your_domain   DocumentRoot /var/www/your_domain   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined </VirtualHost> 

Lưu file khi bạn hoàn tất.

Kích hoạt file với a2ensite :

 • sudo a2ensite your_domain.conf

Vô hiệu hóa trang web mặc định được xác định trong 000-default.conf :

 • sudo a2dissite 000-default.conf

Kiểm tra lỗi cấu hình:

 • sudo apache2ctl configtest

Bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Output
Syntax OK

Khởi động lại Apache để triển khai các thay đổi :

 • sudo systemctl restart apache2

Apache bây giờ sẽ cho truy cập domain của bạn. Bạn có thể kiểm tra bằng cách chuyển đến http:// your_domain , nơi bạn sẽ nhận được thông tin như sau:

Ví dụ về server ảo Apache

Kết luận

Đến đây bạn đã cài đặt web server của bạn , bạn có nhiều tùy chọn về loại nội dung để phân phát và các công nghệ bạn muốn sử dụng để tạo ra trải nghiệm phong phú hơn.

Nếu bạn muốn xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh hơn, hãy xem bài viết này về Cách cấu hình LAMP trên Ubuntu 20.04 .


Tags:

Các tin liên quan

Cách cài đặt web server Apache trên Ubuntu 20.04
2020-04-27
Cách cài đặt web server Apache trên CentOS 8
2020-04-24
Cách thiết lập server ảo Apache trên Ubuntu 18.04 [Quickstart]
2020-02-19
Các bước được đề xuất để ngăn chặn HTTP Apache trên FreeBSD 12.0
2020-02-12
Cách thiết lập server ảo Apache trên Ubuntu 18.04
2020-02-10
Cách thiết lập xác thực mật khẩu với Apache trên Ubuntu 18.04 [Quickstart]
2020-02-04
Cách thiết lập xác thực mật khẩu với Apache trên Ubuntu 18.04
2020-02-03
Cách cài đặt Apache Kafka trên Debian 10
2019-12-20
Cách sử dụng Ansible để cài đặt và thiết lập Apache trên Ubuntu 18.04
2019-12-06
Cách bảo mật Apache bằng Let's Encrypt trên FreeBSD 12.0
2019-11-08