Thứ ba, 19/06/2012 | 00:00 GMT+7

Cách thiết lập vsftpd trên CentOS 6


Về vsftpd

Cảnh báo: FTP vốn không an toàn. Nếu bạn phải sử dụng FTP, hãy cân nhắc việc đảm bảo kết nối FTP của bạn bằng SSL / TLS . Nếu không, tốt nhất là sử dụng SFTP, một giải pháp thay thế an toàn cho FTP .

Hai chữ cái đầu tiên của vsftpd nghĩa là "rất an toàn" và chương trình được xây dựng để bảo vệ mạnh nhất chống lại các lỗ hổng FTP có thể xảy ra.

Bước một — Cài đặt vsftpd

Bạn có thể nhanh chóng cài đặt vsftpd trên server riêng ảo của bạn trong dòng lệnh:

sudo yum install vsftpd

Ta cũng cần cài đặt client FTP để có thể kết nối với server FTP:

sudo yum install ftp

Sau khi tải xong file , vsftpd sẽ có trên VPS của bạn. Nói chung, server riêng ảo đã được cấu hình với mức độ bảo mật hợp lý. Tuy nhiên, nó cung cấp quyền truy cập cho user ẩn danh.

Bước hai — Cấu hình VSFTP

Sau khi VSFTP được cài đặt, bạn có thể điều chỉnh cấu hình.

Mở file cấu hình:

sudo vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Một thay đổi chính bạn cần thực hiện là thay đổi Anonymous_enable thành Không:

anonymous_enable=NO

Trước thay đổi này, vsftpd cho phép user ẩn danh, không xác định truy cập vào các file của VPS. Điều này hữu ích nếu bạn đang tìm cách phân phối thông tin rộng rãi, nhưng có thể được coi là một vấn đề bảo mật nghiêm trọng trong hầu hết các trường hợp khác. Sau đó, bỏ ghi chú tùy chọn local_enable, thay đổi nó thành yes.

local_enable=YES

Kết thúc bằng cách bỏ ghi chú lệnh đến chroot_local_user. Khi dòng này được đặt thành Có, tất cả user local sẽ bị bỏ tù trong chương trình của họ và sẽ bị từ chối truy cập vào bất kỳ phần nào khác của server .

chroot_local_user=YES

Kết thúc bằng cách khởi động lại vsftpd:

sudo service vsftpd restart

Để đảm bảo vsftpd chạy khi khởi động, hãy chạy chkconfig:

chkconfig vsftpd on

Bước ba — Truy cập server FTP

Khi bạn đã cài đặt server FTP và cấu hình nó theo ý muốn của bạn , bây giờ bạn có thể truy cập nó.

Bạn có thể truy cập server FTP trong trình duyệt bằng lệnh domain vào thanh địa chỉ và đăng nhập bằng ID thích hợp. Lưu ý , bạn sẽ chỉ có thể truy cập vào folder chính của user .

ftp://example.com

Ngoài ra, bạn có thể truy cập server FTP thông qua dòng lệnh bằng lệnh :

 ftp example.com

Sau đó, bạn có thể sử dụng từ "thoát" để thoát khỏi shell FTP.

Bởi Etel Sverdlov

Tags:

Các tin liên quan

Cách thiết lập vsftpd trên CentOS 6
2012-06-19
Cách cài đặt DenyHosts trên CentOS 6
2012-06-15
Cách bảo vệ SSH bằng fail2ban trên CentOS 6
2012-06-14
Cách cài đặt Postfix trên CentOS 6
2012-05-25
Cách cài đặt Ruby on Rails trên CentOS 6
2012-05-25