Cách cài đặt (LEMP) nginx, MySQL, PHP stack trên Arch Linux
LEMP stack là một group phần mềm open-souce để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, nginx (phát âm là Engine x), MySQL và PHP. Vì server đã chạy Arch Linux nên phần Linux sẽ được chăm sóc. Đây là cách cài đặt phần còn lại.
2012-11-02

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Debian
LAMP stack là một group phần mềm open-souce được sử dụng để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP. Vì virtual server đã chạy Debian nên phần linux sẽ được chăm sóc. Đây là cách cài đặt phần còn lại.
2012-10-04

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Arch Linux
LAMP stack là một group phần mềm nguồn mở được sử dụng để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP. Arch Linux sử dụng trình cài đặt Pacman mạnh mẽ có thể download tất cả các gói yêu cầu mới nhất cho mỗi chương trình bằng một lệnh.
2012-09-07

... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Show 1276 - 1300 of 1324